Khai giảng lớp MANAGEMENT INFORMATION 27/3 – 28/4/2024

 Kế toán quản trị (Management Information)

Bên cạnh Kế toán tài chính (Accounting), Kế toán quản trị là một phần quan trọng khác của kế toán doanh nghiệp. Nếu như Kế toán tài chính phản ánh hiện trạng các dòng vật chất cùng dòng tài chính của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính thì ‘Kế toán quản trị’ đưa ra tất cả các thông tin kinh tế từ quá khứ đến tương lai, cái mà cần thiết cho nhà quản lý đưa ra quyết định cũng như định hướng doanh nghiệp.

 Các kiến thức và kĩ năng có được sau khi hoàn thành môn học có thể kể đến như:

  • Tính toán thiết lập các chi phí kinh doanh, phục vụ cho việc định giá và các chiến lược giá
  • Lựa chọn và chuẩn bị các phương pháp dự toán (Budgeting)
  • Đánh giá hiệu suất kinh doanh
  • Phát hiện và tính toán những dữ liệu liên quan tới việc ra các quyết định quản lý

 Thêm vào đó môn học này được cập nhật thêm các xu hướng của nền kinh tế 4.0 như AI, big data, time series… cũng như báo cáo phát triển bên vững (ESG) ảnh hưởng đến thông tin quản trị doanh nghiệp như thế nào.

 Nhiều học viên ICAEW chia sẻ rằng, môn học này với họ thật sự thú vị bởi tất cả các kiến thức đều có thể được áp dụng ngay trong công việc hay thậm chí là trong đời sống hàng ngày để hoạch định tài chính cá nhân.

#TADLearning #ICAEW #CFAB #MI

Vui lòng liên hệ T.A.D để tư vấn chi tiết: https://www.facebook.com/tad.learning/